0,00 CZK
Váš nákupní košík:
 
 
 

 

Obchodní podmínky

 
1. Vymezení pojmů
2. Úvodní ustanovení
3. Kupní smlouva
4. Pravidla a podmínky poskytování služby e-shop
5. Doručování zboží
6. Zpracování údajů Prodávajícím
7. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s
kupní smlouvou), nárok na náhradu škody
8. Platební podmínky
9. Závěrečná ustanovení
1. Vymezení pojmů
1.1.
Bezhotovostní převod je úhrada kupní ceny na účet
uvedený na příslušné faktuře.
1.2.
Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace
provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně
www.adler.onefactory.cz , pomocí které Prodávající nabízí výrobky a
služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.
1.3.
Kupní cena je cena zboží specifikovaná v kupní smlouvě.
1.4.
Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená objednávka;
Prodávající potvrdí objednávku v souladu s článkem 3.1.
VOP.
1.5.
Kupující je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá
služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo
službami. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v
rozsahu, které se ho týkají, a zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník v platném znění.
1.6.
Objednávka je návrh kupní smlouvy, který (i) zasílá
Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho Internetového
obchodu (ii) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím
e-mailu nebo faxu (iii) sdělí Kupující Prodávajícímu
telefonicky (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno
Prodávajícím činit telefonické objednávky) a kterým
specifikuje zboží, které má být předmětem kupní smlouvy
a podmínky zakoupení zboží.
1.7.
Písemná kupní smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi
Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop
nebo e-mailového či faxového spojení.
1.8.
Prodávající nebo též ONEFACTORY[cz]  - Dana Šindlerová , Cvočkařská 284 , Hořovice 26801, ičo:67291961 , dič: CZ 7756270610
1.9.
Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči
Prodávajícímu na odstranění vad (v kvalitě a/ nebo
kvantitě) zboží doručeného Kupujícímu na základě
uzavřené kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.
1.10.
Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup
při vyřízení reklamací Kupujících týkajících se
zakoupeného zboží a tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
 
1.11.
Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití
prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.
1.12.
Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro
Kupujícího a Prodávajícího.
1.13.
Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a
poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.
1.14.
Vada je nesoulad zboží (v kvalitě a/ nebo kvantitě)
doručeného Kupujícímu na základě uzavřené kupní
smlouvy oproti specifikaci zboží v kupní smlouvě.
1.15.
Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a
zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje,
Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou
Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí,
pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým
způsobem navrhuje reklamaci řešit.
1.16.
Záznam o reklamaci je informace, kterou poskytne
Kupující Prodávajícímu o rozporu (v kvalitě a/ nebo
kvantitě) zboží doručeného na základě uzavřené kupní
smlouvy se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy a
je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle
Reklamačního řádu.
1.17.
Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které Prodávající
nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke
koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.
2. Úvodní ustanovení
2.1.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva
a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a
prodeji prostřednictvím e-shopu, e-mailů či faxů nebo
telefonu. Vztahy neupravené VOP se řídí obchodním
zákoníkem.
2.2.
Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v
písemné kupní smlouvě a VOP platí, že ustanovení
obsažená v písemné kupní smlouvě, mají přednost před
ustanoveními VOP.
2.3.
Internetový obchod umožňuje nákup zboží dle aktuální
nabídky zboží uvedené na stránkách e-shopu všem
Kupujícím.
3. Kupní smlouva
3.1.
Kupní smlouva je uzavřena momentem (i) doručení
potvrzené objednávky Kupujícímu nebo telefonickým
ověřením objednávky v souladu s článkem 4.4. a 4.5. VOP
nebo (ii) doručení potvrzené objednávky Kupujícímu na
jeho e-mailovou adresu nebo faxové číslo nebo (iii)
potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím během
telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu
umožněno Prodávajícím činit telefonické objednávky). Od
tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají
vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní
smlouvy je Kupující vázán VOP a Kupující s nimi vyjadřuje
souhlas.
 
3.2.
Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním
řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem
upozorněn před odesláním své objednávky a uzavřením
kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a
že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást
uzavřené kupní smlouvy.
3.3.
Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány
v českém jazyce. Písemně uzavřená kupní smlouva je
Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného
splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o
jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření
kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na
e-shopu. Kupující má možnost před vlastním odesláním
objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto
obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách
e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce
Kupujícím.
4. Pravidla a podmínky poskytování služby e-shop
4.1.
Služba e-shop je poskytována v souladu s příslušnými
Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na
internetové doméně www.adler.onefactory.cz a obecně závaznými
právními předpisy České republiky.
4.2.
Zákazník zadává objednávku na stránkách e-shopu
prostřednictvím sítě Internet.
4.3.
V případě, že Kupující nesplní podmínky pro objednání
zboží prostřednictvím e-shopu, objednávka může být
Prodávajícím bez náhrady zrušena.
4.4.
Na důkaz přijetí objednávky do e-shopu po jejím odeslání
obdrží Kupující formou elektronické komunikace
automaticky generované potvrzení objednávky. K přijetí
objednávky a tedy i uzavření kupní smlouvy mezi
Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto
potvrzení Kupujícímu.
4.5.
V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení
objednávky v souladu s článkem 4.4. VOP, potvrdí
Prodávající objednávku Kupujícího telefonicky nebo faxem
(podle zákazníkem poskytnutých kontaktních telefonních či
faxových údajů).
4.6.
Nepodaří-li se objednávku Kupujícího potvrdit způsobem
dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být objednávka
Prodávajícím bez náhrady zrušena.
5. Doručování zboží
5.1.
Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí
externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v
jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době
od 9:00 do 15:00 hodin.
5.2.
Při hodnotě objednávky do 200,- Kč bez DPH bude
připočteno balné ve výši 100,- Kč bez DPH a dopravné dle
ceníku.
5.3.
Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným
na Internetové doméně www.adler.onefactory.cz
5.4.
Zboží je Kupujícímu doručováno nejpozději pátý pracovní
den následující po uzavření kupní smlouvy nebo pátý
pracovní den následující po vyskladnění zboží, které
v době uzavření kupní smlouvy nebylo na skladě
Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího
jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně
na existující adresy.
5.5.
Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě
stanovené článkem 4.10. Prodávající může odstoupit od
uzavřené kupní smlouvy, pokud zboží specifikované kupní
smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné
ani dodatečně vyrobit. O prodloužení dodací lhůty či o
odstoupení od kupní smlouvy vyrozumí Prodávající
Kupujícího bez zbytečného odkladu.
5.6.
Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů ležících
na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín
přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající
pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení
zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení
zboží Kupujícímu bude objednávka Prodávajícím bez
náhrady zrušena.
5.7.
Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů
spojených s přípravou, pokusy o doručení a se zrušením
objednávky, jak je specifikováno v bodě 5.6. VOP,
zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25 %
z hodnoty kupní smlouvy, nejméně však 250,- Kč bez
DPH.
5.8.
Kupující je při vyplňování objednávky povinen uvádět
pravdivé údaje.
5.9.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními
podmínkami stanovenými v článku 8.2. VOP.
5.10.
Odstoupení od kupní smlouvy, anebo storno objednávky
ze strany Kupujícího, je možné pouze do doby, než
Prodávající přistoupil k expedici zboží.
6. Zpracování údajů Prodávajícím
6.1.
Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho
osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním
zboží, a to za účelem zpracování dat a akčních nabídek v
e-shopu.
6.2.
Kupující při své registraci uvádí následující údaje.
i. Jméno a příjmení / Firma
ii. Úplná adresa místa podnikání nebo sídla
iii. Požaduje-li doručování zboží na jinou
adresu, než je výše uvedená, může uvést
ještě alternativní doručovací adresu
iv. IČO, případně DIČ
v. Bankovní spojení
vi. E-mailové, telefonické, případně faxové
spojení
Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako
Kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci
objednávky a ke komunikaci s Kupujícím. Údaje umožní
Prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit
daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu Kupujícího
učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou
ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány
třetím stranám. Každá ze stran je povinna oznámit druhé
smluvní straně změnu údajů do 14 pracovních dnů ode
dne účinnosti takové změny.
6.3.
Pokud se Kupující rozhodne zrušit svou registraci,
kontaktuje za tím účelem Prodávajícího cestou
elektronické komunikace na e-mailové adrese
dana@onefactory.cz.. Registrace Kupujícího bude
zneaktivněna.
 
 
 

ONEFACTORY [cz]
Cvočkařská 284
268 01 Hořovice
tel: +420 604 855 835

 
 
 
 
work